Kata pengantar


Assalamualaikum WR WB

Bismillahirrahmanirrohim….

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, dan hidayatnya. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunutun kami kejalan kebenaran.
Alhamdulilah atas ridha Allah SWT penulis telah menyelesaikan digitalisai Hadits Arbain Nawawi yang di karang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang berisi empat puluh hadits Nabi Muhammad SAW.

Tentunya, Software ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kedepannya perlu adanya tinjauan ulang terutama dalam penulisan dan tafsirnya.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian digitalisasi Hadits Arbain Nawawi ini.