40 Hadis Arbain Nawawi

Alvin Ananda Sucipto
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Screenshoot

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan aplikasi ini, “40 Hadis Arbain Nawawi”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang teladan sempurna bagi umat manusia.

Aplikasi ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kumpulan hadisnya yang terkenal, “Arbain Nawawi”. Hadis-hadis ini dipilih karena mengandung hikmah dan petunjuk yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan.

Semoga aplikasi ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi pembaca untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, serta menginspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan dan pengembangan aplikasi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.